News/Events


Our celebration must need a participation of all past and present staff members, students and parents...
click to know more
 
 
Principal's Message
Examination -> Result Analysis
Year Appeared Passed Overall Result
in Percentage
2012-13 21 18 85.00
2011-12 27 23 85.18
2010-11 29 26 89.66
2009-10 21 21 100.00
2008-09 23 18 78.26

S.S.C. 1st Rank Holders

Academic Year Name of the Student
2012-2013 Kalpesh Goude
2011-2012 Monali Bhikaro Parvatkar
2010-2011 Mukul Durgesh Samant
2009-2010 Shambhavi Kalidas Savaikar
2008-2009 Nikhila K. Goude
2007-2008 Vaibhav Mahabaleshwar Naik
2006-2007 Siddhilaxmi B. Naik
2005-2006 Adhika D. Prabhugaonkar
2004-2005 Sajjan Shrikant Naik
2003-2004 Guatam G. Jyotkar
2002-2003 Sneha D. Naik
2001-2000 Atul V. Marathe
2000-2001 Priyesh Popat Naik
1999-2000 Supriya V. Jan
1998-1999 Chhayashri L. Naik
1997-1998 Priya K. Mulavi
1996-1997 Akshata Uday Prabhu
1995-1996 Shital Devidas Naik
1994-1995 Guruprasad Uday Prabhu
1993-1994 Siddesh Subhash Naik
1992-1993 Padmashri Vishwas Savani
1991-1992 Nasir Lala Shaikh
1990-1991 Mahadev Krishna Naik
1989-1990 Reshmi Ramdas Yennemadi
1988-1989 Pandu Vaman Naik
1987-1988 Guno Babuso Gaude
1986-1987 Babuso Kushali Naik
1985-1986 Santosh S. Gaude
1984-1985 Shankar Wavlo Naik
1983-1984 Nagaraj N. Kavalekar
1982-1983 Ankush D. Kadam
1981-1982 Anita D. Kanekar
1980-1981 Noru B. Naik
1979-1980 Sushma S. Sadhale
1978-1979 Anand D. Kanekar
1977-1978 Manu Savalo Gaude
1976-1977 Mangesh N. Dhavalikar
1975-1976 Shubhada M. Kumerdekar
1974-1975 Avadhut A. Vaidya (New Course Xth)
1974-1975 Mangirish N. Upadye (Old Course XIth)
1973-1974 Rohini Ganpat Kerkar
1972-1973 Bhau Jaya Naik
1971-1972 Lalita Balkrishna Upadye
1970-1971 Ashok P. Agalotkar
1969-1970 Ashok Vasant Jamenis

 

 

Shree Shanta Durga Shikshan Samiti | Lokmanya Tilak Vidyalaya | Indirabai V. Dhavalikar Highschool | Higher Secondary School of Science

 
© Shree Shanta Durga Shikshan Samiti Powered By LBWOnline